(Νέα κωδικοποίηση και γενική τροποποίηση των άρθρων για την προσαρμογή στην αθλητική νομοθεσία)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Αθλητικού Σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Άρθρο 1:  Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα:

Την 19/7/2019 ιδρύθηκε Σωματείο με Αριθμό Μητρώου 32637 στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – SANTA ATHLETIC CLUB» (συντομογραφικά: «Α.Σ.Α.Π.») και έδρα τον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής. Με το παρόν Τροποποιημένο Καταστατικό αλλάζει η επωνυμία του Σωματείου σε «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ενώ στις διεθνείς του σχέσεις, το αθλητικό σωματείο, δύναται να χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο: «Santa Athletic Club».

Η σφραγίδα του σωματείου είναι στρογγυλή, περιφερειακά φέρει την επωνυμία του στην ελληνική γλώσσα, και το έτος ιδρύσεως του, και στο κέντρο αυτής φέρει έναν δρομέα, έναν ποδηλάτη και έναν κολυμβητή.

Μέσα στα άρθρα του παρόντος καταστατικού θα αναφέρεται από τούδε και στο εξής ως «Σωματείο».

Άρθρο 2: Σκοπός του Σωματείου

Σκοποί του Σωματείου είναι :

α) η διάδοση και ανάπτυξη  όλων των αθλημάτων του Στίβου, της Ποδηλασίας, της Κολύμβησης, του Τριάθλου (Συνδυασμός Κολύμβησης Ποδηλασίας και Ανωμάλου δρόμου), του Υπερμαραθωνίου, του Ανωμάλου Δρόμου και του ηλεκτρονικού αθλητισμού (e-sports),

β) η καλλιέργεια, την ανάπτυξη και τη διοργάνωση παντός είδους δραστηριοτήτων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, με στόχο την κινητική αναψυχή των πολιτών, την προαγωγή της υγείας τους και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους,

γ) η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών – αθλητριών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες και τον ηλεκτρονικό αθλητισμό (e-sports),

δ) η διατήρηση και ανάπτυξη της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης μας και η βελτίωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δημιουργία εκδηλώσεων αλλά και η συμμετοχή του Σωματείου και των μελών του σε εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τον πολιτισμό.

ε) η οργάνωση ομιλιών με αθλητικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και ηθικό περιεχόμενο, καθώς κα η οργάνωση εκδρομών, εορτών,

στ)  η καθιέρωση βραβείων και κυπέλλων για την εξύψωση του αθλητικού πνεύματος,

ζ) η συμμετοχή σε πανελλήνιους, Βαλκανικούς, πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους συναφείς αγώνες,

η)  η προσπάθεια δημιουργίας αθλητικών χώρων και εξοπλισμού τους,

θ) η προώθηση του φίλαθλου πνεύματος μακριά από εκδηλώσεις βίας, η απομάκρυνση και αποφυγή εκδηλώσεων βίας στους αθλητικούς χώρους και κυρίως,

ι) η συστηματική ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες και η παροχή ποιοτικής αθλητικής εμπειρίας και εκμάθησης όλων των αθλημάτων του Στίβου, της Ποδηλασίας, της Κολύμβησης, του Τριάθλου, του Υπερμαραθωνίου, του Ανωμάλου Δρόμου και του ηλεκτρονικού αθλητισμού (e-sports),

ια) η προώθηση Ποδηλατικής Μετακίνησης στο Πλαίσιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας,

ιβ) η διοργάνωση αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα,

ιγ) η ανάπτυξη κλάδου Άσκησης Δρομικών Δραστηριοτήτων,

Ο ανωτέρω σκοπός θα επιδιώκεται μέσα σε φίλαθλο πνεύμα, σε πνεύμα συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, προστασίας της υγείας αυτών και υπό τους Νόμους της Ελληνικού Κράτους.

Το Σωματείο το οποίο έχει τον παραπάνω σκοπό, δύναται με απόφαση του Δ.Σ., να ιδρύει νέους κλάδους άθλησης ή να καταργεί υφιστάμενους χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 3:  Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου

Μέσα για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού είναι τα παρακάτω:

α) Οργάνωση υπηρεσιών εκμάθησης των αγωνισμάτων του Στίβου, της Ποδηλασίας, της Κολύμβησης, του Τριάθλου, του Υπερμαραθωνίου, του Ανωμάλου Δρόμου και του ηλεκτρονικού αθλητισμού (e-sports), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και η πρόσληψη προπονητών για κάθε ξεχωριστό κλάδο άθλησης που καλλιεργεί το σωματείο.

β) Η οργάνωση ομιλιών και ημερίδων με αθλητικό αλλά συγχρόνως και με ηθικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο. Η οργάνωση επίσης εορτών, εκδρομών, κατασκηνώσεων κλπ.

γ) Η οργάνωση αγώνων και εκδηλώσεων με την έγκριση του Νομικού Προσώπου που εκπροσωπεί τις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες ή με την έγκριση οποιασδήποτε Αθλητικής Αρχής ή Ομοσπονδίας αντίστοιχου κλάδου που θα συσταθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η συμμετοχή σε φιλικούς αγώνες, κύπελλα σε τοπικά, περιφερειακά, πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα και σε οποιουσδήποτε άλλους νόμιμους και εγκεκριμένους από την οικεία ομοσπονδία αγώνες σχετικούς με τον Στίβο, την Ποδηλασία την Κολύμβηση, το Τρίαθλο, τον Υπερμαραθώνιο/ Δρόμων υπεραποστάσεων, τον Ανώμαλο Δρόμο, και τον ηλεκτρονικό αθλητισμό (e-sports),

δ) Η συμμετοχή σε αγώνες που διεξάγονται σε Πανελλήνιο, Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο,

ε) Η ίδρυση γηπέδου Στίβου και αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η απόκτηση των κατάλληλων οργάνων καθώς και η ενοικίαση κατάλληλων χώρων στο πλαίσιο της υλοποίησης του σκοπού του σωματείου,

στ) Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων, Ομοσπονδιών, Δημοσίων, Αθλητικών και λοιπών Αρχών του κράτους,

ζ) Η έκδοση εντύπων, είτε με τη μορφή ενημερωτικών περιοδικών (ηλεκτρονικής μορφής ή όχι), είτε με τη μορφή βιβλίου, ανακοινώσεων και μελετών εξειδικευμένων πάνω σε θέματα που αφορούν το Στίβο, την Ποδηλασία, την Κολύμβηση, το Τρίαθλο, τον Υπερμαραθώνιο, τον Ανώμαλο Δρόμο και τον ηλεκτρονικό αθλητισμό (e-sports)  καθώς και η ανάπτυξη ηλεκτρονικής σελίδας στο διαδίκτυο και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και η αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου στα μέλη του,

η) Η δημιουργία ακαδημιών για την εξυπηρέτηση του σκοπού του σωματείου

θ) Η συμμετοχή του σωματείου, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σε υπερκείμενη Ένωση και Ομοσπονδία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και

ι) Κάθε άλλο νόμιμο και θεμιτό μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη των αγωνισμάτων του Στίβου, της Ποδηλασίας, της Κολύμβησης, του Τριάθλου, του Υπερμαραθωνίου, του Ανωμάλου Δρόμου, του ηλεκτρονικού αθλητισμού (e-sports) και γενικότερα του αθλητισμού.

ια) Διοργάνωση Εκδηλώσεων Αναψυχής για Όλους.

Άρθρο 4: Μέλη – Προϋποθέσεις Εγγραφής – Δικαίωμα Εκλέγειν & Εκλέγεσθαι -Διαγραφή – Αποβολή

 1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος. Διατάξεις καταστατικών που περιορίζουν τον αριθμό των μελών είναι άκυρες.
 2. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
 3. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
 4. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
 5. Ο τίτλος του επίτιμου μέλους απονέμεται σε άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες είτε στο άθλημα και στον αθλητισμό γενικότερα, είτε στο Σωματείο. Η ανακήρυξη γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού (άρθρο 8&9) και του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 5: Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί

 1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα: α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές. δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
 2. Τα κωλύματα της περ. β’ της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους μετόχους αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση καταδίκης του μετόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου για οποιονδήποτε μέτοχο αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη και του βαθμού εταιρικής συμμετοχής, δύναται να μην χορηγεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης της αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε., πρόστιμο ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Γ ια την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί.
 3. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση.
 4. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
 5. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
 6. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.
 7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
 8. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α., μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες: (α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα’, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περ. αα’ έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. (β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α’ ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α’, που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α’. (γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α’ και (δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α’, β’ και γ’.
 9. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α’ 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του Σωματείου -πλην των επίτιμων- υποχρεούνται:

 1. Να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή όπως κάθε φορά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία όμως πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις των νόμιμων οργάνων του Σωματείου, τους ειδικούς κανονισμούς και να καταβάλλουν κάθε νόμιμη προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών του.

 

Άρθρο 7: Δικαιώματα των μελών

Όλα τα μέλη του Σωματείου -πλην των επίτιμων- έχουν ίσα δικαιώματα. Συγκεκριμένα:

 1. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα θεσπισμένα όργανα εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.
 2. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.
 3. Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη, να κάνουν προτάσεις για τα διάφορα θέματα που απασχολούν το Δ. Σ. και να ελέγχουν τις πράξεις του.
 4. Να λαμβάνουν γνώση της πορείας των υποθέσεων του Σωματείου και να ενημερώνονται για την οικονομική του κατάσταση.

Άρθρο 8: Αποχώρηση μελών

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει όποτε το επιθυμεί, μετά από έγγραφη αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με το άρθρο 87 του Αστικού Κώδικα αφού εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο. Η αποχώρηση ισχύει για το τέλος του λογιστικού έτους (λογιστικό έτος θεωρείται το ημερολογιακό).

Άρθρο 9: Αποβολή μελών

Αποβολή μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πρώτα του δοθεί η ευκαιρία να απολογηθεί προφορικά ή γραπτά, μετά από έγγραφη πρόσκληση τουλάχιστον (10) δέκα ημερών πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προτείνει την αποβολή μέλους που:

 1. Αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά που εκθέτει το Σωματείο και δε συνάδει με το φίλαθλο πνεύμα ή παραβαίνει άρθρα του Καταστατικού.
 2. Αδικαιολόγητα και συστηματικά δεν συμμετέχει στις προσπάθειες πραγμάτωσης των σκοπών του Σωματείου.
 3. Καθυστερεί αδικαιολόγητα την συνδρομή του στο Σωματείο επί δύο έτη και αφού κληθεί εγγράφως να την καταβάλλει, αρνηθεί ή αδιαφορήσει.

Πέραν της ανωτέρω προτάσεως για αποβολή μέλους το Διοικητικό Συμβούλιο -κρίνοντας τη βαρύτητα της ανάρμοστης συμπεριφοράς μέλους- δύναται να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές χωρίς να απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.: α) έγγραφη παρατήρηση και β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη. Και στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η πρόσκληση για προηγούμενη απολογία του μέλους από το Δ. Σ.

Άρθρο 10: Αθλητές – Αθλήτριες

Τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των αθλητών – αθλητριών καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή τροποποιείται, καθώς επίσης από τους οικείους κανονισμούς της ομοσπονδίας.

Άρθρο 11: Οικονομικοί πόροι

Οι πόροι του Σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί είναι:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών. Το εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής μέλους που καταβάλλεται με την αίτηση εγγραφής του, και το οποίο ορίζεται σε είκοσι (20€) ευρώ.
 2. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών. Οι ετήσιες τακτικές συνδρομές των μελών του ορίζονται σε τριάντα (30€) ευρώ ανά έτος.

Το ύψος των ανωτέρω ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία όμως πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Έκτακτοι είναι:

 1. Κάθε έσοδο που προέρχεται από έκτακτες εισφορές των μελών που επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Σωματείου.
 2. Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες που γίνονται δεκτές από το Σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον δεν υπάρχουν όροι ή προϋποθέσεις που εμποδίζουν ή αντίκεινται στους σκοπούς του Σωματείου.
 3. Επιχορηγήσεις που θα έχει ο Σύλλογος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κράτος, τον Δήμο, τις Αρχές, τις Υπηρεσίες και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο.
 4. Εισπράξεις από εράνους, εκδρομές, λαχειοφόρες αγορές, χοροεσπερίδες, εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και προσπάθειες.
 5. Έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του Σωματείου.
 6. Κάθε άλλο έσοδο προερχόμενο από νόμιμη πηγή.

Οι πόροι του Σωματείου διατίθενται για τα έξοδα λειτουργίας του και εκπλήρωσης των σκοπών του, όπως ενοίκια γραφείων, έκδοση εντύπων, εκδηλώσεις και εν γένει για κάθε άλλη ανάγκη μέσα στα πλαίσια των καταστατικών του σκοπών.

Οι πόροι του Συλλόγου κατατίθενται σε Τράπεζα που επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από ένα ποσό που δεν υπερβαίνει τα (500€) πεντακόσια ευρώ το οποίο το κρατά ο Ταμίας για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου.

Άρθρο 12: Όργανα του Σωματείου

Τα όργανα του Συλλόγου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Άρθρο 13: Η Γενική Συνέλευση

Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γ.Σ. η οποία διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

 1. Εκλέγει τα καταστατικά όργανα του Σωματείου, δηλαδή το Δ.Σ. και την Ε.Ε., τα ελέγχει και .ανακαλεί την εμπιστοσύνη του προς αυτά οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο (βλ. άρθρο 24).
 2. Εγκρίνει ή καταψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους αφού εγκριθεί πρώτα ο απολογισμός του τελευταίου.
 3. Εγκρίνει ή καταψηφίζει τον απολογισμό των εργασιών του Δ. Σ.
 4. Εγκρίνει ή καταψηφίζει την έκθεση εργασιών της Ε. Ε.
 5. Ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης της επόμενης χρονιάς.
 6. Αποφασίζει για τη διαχείριση και εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του Σωματείου.
 7. Αποφασίζει για την ανακήρυξη επίτιμων μελών καθώς και για τη αποβολή μελών.
 8. Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.
 9. Εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα των Γ.Σ, καθώς επίσης και την εφορευτική επιτροπή για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

 

Άρθρο 14: Σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. εντός του πρώτου 3μήνου εκάστου έτους.

 

Άρθρο 15: Σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ρητά τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο εντός (20) είκοσι ημερών από τη λήψη της έγγραφης αίτησης των μελών να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αρνείται ή αδρανεί, η έκτακτη Γ. Σ. μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση βάσει του άρθρου 96 παράγραφος 2 του ΑΚ.

Άρθρο 16:  Όροι – προϋποθέσεις σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα (10) πλήρεις ημέρες, πριν από τη διεξαγωγή της με πρόσκληση η οποία αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα (viber κλπ) σε όλα τα Μέλη και φέρει υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σωματείου καθώς και θα τοιχοκολλείται στο Σωματείο σε εμφανές σημείο. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.

Επί Γ.Σ. προς ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, (δηλαδή Δ.Σ. και Ε.Ε., κάθε τρία χρόνια), προστίθεται υποχρεωτικά πρόσκληση προς όλα τα μέλη που διαθέτουν τα προσόντα προς εκλογή όπως καταθέσουν, εφόσον το επιθυμούν, στο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου υποψηφιότητες (5) πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΓΣ. Η πρόσκληση μπορεί να γίνεται δια του τοπικού τύπου ή με επιστολές ή με έγγραφη ανακοίνωση στα γραφεία του συλλόγου ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο το Δ.Σ. ‘Εκτακτα θέματα μπορούν να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη κατόπιν αποφάσεως της απόλυτης πλειοψηφίας της Γ.Σ.

Κάθε Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να διεξάγεται και εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης (ήτοι τηλεφωνικώς, διαδικτυακά, με ανταλλαγή email ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα) υπό τον όρο ότι το σύστημα μέσω του οποίου διενεργείται η τηλεδιάσκεψη δύναται να καταγράφει τις σχετικές συζητήσεις. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Αν κάποια μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών του Σωματείου ζητήσουν τη διεξαγωγή κανονικής (όχι δια μέσου τηλεδιάσκεψης) ΓΣ για την υπό συζήτηση ημερήσια διάταξη εντός το αργότερο 3 ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης σε ΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης, τότε η διεξαγωγή ΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης δεν είναι επιτρεπτή.

Αν όλα τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη συναινέσουν σε ορισμένη πρόταση μέσω ανταλλαγής emails, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 97 παρ. 2 του Α.Κ, ήτοι μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών. Το email που περιέχει την πρόταση θα απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους τους παραλήπτες και κοινοποιούνται και στον ειδικό λογαριασμό του Σωματείου info@asap.org.gr. Η απόφαση θα θεωρείται ως ληφθείσα ομόφωνα α) εφόσον όλα τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη αποστείλουν email που να παραθέτουν τη θετική ψήφο τους ή β) ανά περίπτωση, όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ή όταν προκύπτει από τις περιστάσεις πέρα από κάθε αμφιβολία εφόσον δεν προβάλλουν αντιρρήσεις επί της προτάσεως (αρνητική ψήφος) εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη από 5 εργάσιμες ημέρες (σιωπηρή αποδοχή).

Αντίστοιχα με όσα ορίζονται ανωτέρω, το ΔΣ με απόφασή του, η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, δύναται να ορίσει και άλλο, πέραν του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων της ΓΣ και η διενέργεια ψηφοφορίας εξ αποστάσεως. Στη σχετική απόφαση του ΔΣ, που θα κοινοποιείται στα Μέλη, θα ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο τα Μέλη θα δύνανται να γνωστοποιούν εγκύρως προς το Σωματείο τυχόν λογαριασμό τους σε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων για τους προαναφερόμενους σκοπούς, καθώς και τυχόν περαιτέρω ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΓΣ και διενέργειας της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως με χρήση άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων.

Επικουρικά, δύναται να ακολουθηθεί και η διαδικασία όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 72664 σχετική απόφαση περί της Διαδικασίας διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα κλπ (ΦΕΚ Β’719/24-2-2021).

Τα Μέλη, επίσης, οφείλουν να γνωστοποιούν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Εκπροσώπου Μέλους για την αποστολή των προβλεπόμενων από το παρόν καταστατικό προσκλήσεων καθώς και για τη διενέργεια της ΓΣ και τη λήψη των αποφάσεων κατά τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση δε αλλαγής του e-mail ή του Εκπροσώπου του Μέλους το ίδιο το Μέλος φέρει την ευθύνη για την ενημέρωση του Σωματείου για την αλλαγή. Η πρόσκληση ή/και η διεξαγωγή της συζήτησης για τη λήψη των αποφάσεων της ΓΣ, σε περίπτωση που γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί εγκαίρως, εγκύρως και νομίμως εφόσον έχει αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει το μέλος κατά την εγγραφή του ή σε μεταγενέστερη τροποποίηση, ανεξαρτήτως της παραλαβής ή όχι από τον Εκπρόσωπο Μέλους.

Άρθρο 17: Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/2 συν ένα των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική Γ.Σ., χωρίς πρόσκληση, την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 18: Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης

Μετά την συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Γ Σ. και τη διαπίστωση της απαρτίας, εκλέγονται από τα παρόντα μέλη της ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Γ. Σ. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως μπορεί να θέσει οποιοδήποτε ταμειακά τακτοποιημένο μέλος πλην των μελών του Δ. Σ. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση, ελέγχει τον κατάλογο των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, καθορίζει τη σειρά των ομιλητριών και θέτει τα θέματα προς ψήφιση. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. και τα προσυπογράφει με τον Πρόεδρο.

 

Άρθρο 19: Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

Οι αποφάσεις της Γ. Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, 1/2 συν ένα των παρόντων μελών εκτός των περιπτώσεων που βάσει νόμου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

Η Γ. Σ. αποφασίζει φανερά δια ανατάσεως του χεριού εκτός των θεμάτων που αφορούν εκλογές Δ. Σ. και Ε.Ε. ή προσωπικών θεμάτων των μελών οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτιο. Με μυστική ψηφοφορία μπορεί να ληφθεί και οποιαδήποτε άλλη απόφαση της Γ.Σ. αν αυτό αποφασίσει η ίδια η Γ. Σ.

 

Άρθρο 20: Αρχαιρεσίες – Εκλογικός κανονισμός

 1. Το καταστατικό του αθλητικού σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 2. Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. Το καταστατικό του σωματείου μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ιδίως να προβλέπει ότι στερούνται τέτοιου δικαιώματος τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.
 3. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.
 4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
 5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.
 6. Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Για την ανάδειξη των μελών και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού του.

 

Άρθρο 21: Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος διοικείται από (7μελές) επταμελές Δ.Σ. με τριετή θητεία, η οποία αρχίζει από την εκλογή του από τη Γ. Σ. και λήγει την ημέρα εκλογής του νέου Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Αρμοδιότητες του Δ. Σ. είναι η εκπροσώπηση και διοίκηση του Συλλόγου, η διαχείριση της περιουσίας του (πλην της ακίνητης για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση), η επιδίωξη των καταστατικών του σκοπών με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, η σύνταξη του απολογισμού του παρελθόντος έτους και του προϋπολογισμού του νέου, η υποβολή τους προς έγκριση στην τακτική Γ. Σ. και εν γένει κάθε νόμιμη ενέργεια η οποία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου.

Ο οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός καταρτίζονται και υποβάλλονται στην Ομοσπονδία ως το τέλος του Ιανουαρίου κάθε έτους.

Οι πάσης φύσεως προϋπολογισμοί, ισολογισμοί και απολογισμοί του Σωματείου γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2725/1999. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική λειτουργία αγωνιστικών χώρων και αγωνιστικών τμημάτων κλπ. του Σωματείου. Οι εσωτερικοί αυτοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως με αυτούς να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ή της εκάστοτε κείμενης αθλητικής νομοθεσίας.

Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ. Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ. Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

 

Άρθρο 22: Συγκρότηση – Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Με πρόσκληση του προέδρου, τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται άμεσα και το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα. Με ψηφοφορία που διενεργείται μεταξύ τους και μυστικά (δια ψηφοδελτίων) εκλέγονται τα μέλη του τα οποία είναι: 1) Ο Αντιπρόεδρος, 2) Ο Γενικός Γραμματέας, 3) Ο Ταμίας και 4) Ο Γενικός Έφορος.

Μετά τη συγκρότηση του νέου Δ. Σ. γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το απερχόμενο Δ. Σ. στο νεοεκλεγέν και υπογράφεται πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής από τα δύο Προεδρεία.

Το Δ. Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με αίτηση τους δύο μέλη του Δ. Σ. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το θέμα συζήτησης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει εντός (7) επτά ημερών Δ. Σ. αναφέροντας τα προς συζήτηση θέματα, διαφορετικά συγκαλείται τούτο από τον Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση άρνησης και αυτού συγκαλείται υποχρεωτικά από το Γενικό Γραμματέα.

 

Άρθρο 23: Απαρτία – Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως (4) τέσσερα τουλάχιστον μέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε (3) τρεις ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε συγκαλείται εξ’ αρχής νέα συνεδρίαση του Δ.Σ.

Οι αποφάσεις του Δ. Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών (1/2 συν ένα). Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος; Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός από προσωπικά ζητήματα οπότε είναι μυστική.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων διαβάζονται μετά το πέρας της συνεδριάσεως με σκοπό να ακουστούν από όλα τα μέλη. Υπογράφονται δε από όλα τα μέλη ενώ διατυπώνεται ρητά σε αυτά η τυχόν διαφωνία κάποιου μέλους.

Σύμβουλος, που κλήθηκε και δεν παρευρέθη αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή που παραμελεί τα καθήκοντα του  επί τέσσερις  μήνες  θεωρείται ότι παραιτήθηκε και διαγράφεται με απόφαση της Γ. Σ. κατόπιν προτάσεως του Δ. Σ.

 

Άρθρο 24: Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος:

Προεδρεύει του Συλλόγου και του Δ.Σ., συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., ορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης και εν γένει εποπτεύει την πιστή τήρηση του καταστατικού και την καλή λειτουργία του Σωματείου.

Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Σωματείο ενώπιον κάθε φορέα και αρχής, καθώς και σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις σύμφωνα πάντοτε με τις αποφάσεις του Δ.Σ., της Γ.Σ. και των διατάξεων του καταστατικού.

Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, ελέγχει κάθε μήνα την περιουσιακή κατάσταση του Σωματείου και ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος:

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται την αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνεται από το πρεσβύτερο μέλος του Δ.Σ., εκτός από τον Ταμία.

Ο Γενικός Γραμματέας:

Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ., της αλληλογραφίας, του βιβλίου μητρώου των μελών καθώς επίσης για τη φύλαξη του αρχείου, των πρακτικών της Γ. Σ. και της σφραγίδας του Συλλόγου καθώς και κάθε άλλου βιβλίου που κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. και το εμπίπτει στις αρμοδιότητες του. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.

Το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Έφορος.

Ο Ταμίας:

Ο Ταμίας έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Σωματείου. Εισπράττει την εγγραφή και συνδρομή των μελών και εν γένει κάθε άλλη εισφορά, καθώς επίσης προβαίνει στις πληρωμές για την κάλυψη των αναγκών του Σωματείου. Τις ανωτέρω ενέργειες εισπράξεων και πληρωμών συνοδεύουν πάντοτε διπλότυπες αποδείξεις. Ειδικότερα δε, τις πληρωμές τις διεξάγει με συγκεκριμένη έγγραφη εντολή που φέρει την, υπογραφή του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του ιδίου ως Ταμία και τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Καταθέτει σε κατάστημα Τράπεζας, η οποία έχει επιλεγεί από το Δ.Σ., τις καταθέσεις του Συλλόγου και προβαίνει αυτοπροσώπως στην ανάληψη οποιουδήποτε ποσού με συγκεκριμένη έγγραφη εντολή που φέρει την υπογραφή του Προέδρου, του -Γενικού Γραμματέα, του ιδίου ως Ταμία και τη σφραγίδα του Συλλόγου. Η σχετική εντολή βασίζεται πάντοτε σε αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι συνολικές εισφορές του Συλλόγου είναι πάντοτε κατατεθειμένες σε Τράπεζα, εκτός ποσού έως το ύψος των πεντακοσίων (500€) ευρώ που φυλάσσεται πάντοτε από τον Ταμία για τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου.

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα οικονομικής φύσεως.

Συντάσσει κάθε χρόνο τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό και τηρεί ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο για τις καθυστερούμενες συνδρομές.

Διατηρεί τα εκ του νόμου οικονομικά βιβλία καθώς και κάθε άλλο οικονομικό βιβλίο που θα κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ.

Ο Γενικός Έφορος:

Ο Γενικός Έφορος φροντίζει για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση και γενικά για την διατήρηση του απαραίτητου αθλητικού υλικού, για την διεξαγωγή των αγώνων προπόνησης και των υπολοίπων εκδηλώσεων του Σωματείου. Αναλαμβάνει δε, οποιοδήποτε άλλο καθήκον του ανατεθεί στα πλαίσια δράσης του Δ. Σ.

Εκτός από τα ανωτέρω καθήκοντα τα μέλη του Δ.Σ. θα εκπληρώνουν και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία υπηρεσία για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου με την προϋπόθεση ότι στο ίδιο πρόσωπο δεν ανατίθενται περισσότερα από ένα από τα ανωτέρω καθήκοντα.

 

Άρθρο 25: Ειδικοί Έφοροι-Τεχνικοί Σύμβουλοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του μπορεί να ορίζει ειδικούς εφόρους και τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αγωνισμάτων του στίβου, της ποδηλασίας, της κολύμβησης και του τριάθλου από τα μέλη του Σωματείου.

 

Άρθρο 26: Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα με το Δ. Σ. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη και του Δ. Σ. Με πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε συνέρχονται άμεσα και το αργότερο εντός (10) δέκα ημερών από την εκλογή τους, συνεδριάζουν και εκλέγουν τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο να εξεταστεί θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον από τα τρία τακτικά μέλη της. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, των εσόδων και εξόδων του, των οικονομικών του βιβλίων και η σύνταξη έκθεσης για τον ανωτέρω έλεγχο την οποία υποβάλλει και αναπτύσσει προφορικά στην ετήσια τακτική Γ. Σ. Η έκθεση αυτή καθώς επίσης τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι αποφάσεις που λαμβάνει καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τη διαφωνία του.

 

Άρθρο 27: Πρόταση μομφής

Το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου μπορεί να αποδοκιμάσει τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί το Δ.Σ. ή η Ε. Ε. και να καταθέσει έγγραφη και πλήρως αιτιολογημένη πρόταση μομφής στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται εντός (20) είκοσι ημερών να συγκαλέσει έκτακτη Γ. Σ. η οποία θα αποφασίσει επί του θέματος με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί η εμπιστοσύνη της Γ. Σ. στο καταγγελλόμενο όργανο, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο εντός (20) ημερών να συγκαλέσει νέα Γ. Σ. με μοναδικό θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου οργάνου το οποίο θα διαδεχτεί αυτό που εξέπεσε.

 

Άρθρο 28: Τηρούμενα βιβλία

1 . Το σωματείο υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία :

α) Μητρώου Μελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων Εξόδων

ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

 1. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από την Περιφέρεια ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο,

 

Άρθρο 29: Τροποποίηση καταστατικού

Το καταστατικό του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ. Σ. που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος και που ρητώς ορίζει ότι το Σωματείο δύναται με απόφαση του Δ.Σ., να ιδρύει νέους κλάδους άθλησης ή να καταργεί υφιστάμενους χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού. Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 συν ένα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Άρθρο 30: Διάλυση Σωματείου / Συγχώνευση

Α). Ο Σύλλογος διαλύεται:

 1. Με δικαστική απόφαση:

α) Εάν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών ή άλλων αιτιών αποβαίνει αδύνατη η ανάδειξη διοικήσεως ή γενικά η λειτουργία του Συλλόγου.

β) Εάν εκπληρώθηκε ο σκοπός του Συλλόγου ή αν εξαιτίας μακράς αδράνειας συνάγεται η εγκατάλειψη των σκοπών αυτού.

γ) Εάν ο Σύλλογος επιδιώκει σκοπό διαφορετικό εκείνου που καθορίζεται στο καταστατικό ή αν οι σκοποί του ή η λειτουργία του απέβησαν παράνομοι, ανήθικοι ή αντίθετοι με τη δημόσια τάξη.

 1. Με απόφαση της Γ.Σ.:

Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση Γ. Σ. που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 συν ένα των εγγεγραμμένων μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Μετά τη διάλυση του Σωματείου, αν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, αυτά περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να χρησιμοποιηθεί για παρεμφερή σκοπό.

Β). Σε ενδεχόμενο συγχώνευσης του Σωματείου :

Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις, όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συγχώνευση αθλητικών σωματείων» του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4049/12 και εξειδικεύθηκαν με την αριθμ. 24731/22.10.1999 (ΦΕΚ 1976 Β΄) απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31

Κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και εφόσον δεν προβλέπεται ρητώς από το νόμο, τότε θα ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις, με την προϋπόθεση να τηρείται το πνεύμα των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα, της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί αθλητικών σωματείων και αθλητισμού εν γένει, καθώς και των σχετικών υφιστάμενων γενικών ή ειδικών κανονισμών (όπως αυτές οι διατάξεις τροποποιούνται και αντικαθίστανται κατά περιόδους από νεότερες περιλαμβανομένων και αυτών του Ν.4603/2019, ΦΕΚ 48/Α/14-3-2019).

Οι διατάξεις αυτές είναι ισχυρότερες και υπέρτερες αυτών του καταστατικού και ισχύουν αυτοδικαίως.

Άρθρο 32

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα και προήλθε από τροποποίηση του Ιδρυτικού Καταστατικού του Σωματείου (15Μαϊου 2019). Αφού αναγνώσθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022, εγκρίθηκε στο σύνολό του με την ψήφο των παριστάμενων μελών και κυρώθηκε με την υπογραφή τους. Αρχίζει δε να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Αρχεία